Kallelse till årsmöte Esarps Bygdelag

Onsdagen 26 mars kl. 19:00 i Esarps skola.

DAGORDNING

1.Mötets öppnande och godkännande av föredragningslistan
2.Val av ordförande på årsmötet
3.Val av protokollförare
4.Val av två justerare, tillika rösträknare
5.Upprättande och godkännande av röstlängd
6.Fråga om stämmans behöriga utlysande
7.Redogörelse för byalagets verksamhets/årsberättelse och årsredovisning
8.Revisionsberättelse
9.Fastställande av resultat- och balansräkning
10.Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12.Behandling av till årsmötet inkomna medlemsförslag
13.Beslut om medlemsavgift
14.Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
15.Val av styrelseledamöter
16.Val av revisor
17.Antagning av nya stadgar
18.Intressefrågor att driva under 2008
19.Aktiviteter under 2008
20.Övriga frågor
21.Mötets avslutande

För att mötet skall gå så smidigt som möjligt, skulle vi uppskatta om övriga frågor anmäldes i förväg på e-post till joakim@norback.nu eller på en lapp i Joakim Norbäcks brevlåda, Esarpsvägen 410.
Förslag till nya stadgar (punkt 17) nedan.

Förslag på stadgar för Esarps bygdelag

NAMN OCH MEDLEMMAR

Föreningen skall heta Esarps Bygdelag och alla som bor i eller är intresserade av Esarpsbygden får vara medlemmar.
UPPGIFT

Föreningens uppgift är dels att ta initiativ till trivselfrämjande åtgärder inom bygden, dels att bevaka intressen som är gemensamma för dem som bor i och kring Esarp.

T.ex. frågor om samhällsservice, vägar och att vara remissinstans för frågor som berör Esarp med omnejd.

Föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden.

VERKSAMHET

Minst en gång om året skall medlemmarna kallas till föreningsmöte varvid årets första möte är årsmöte (stämma), vilken om möjligt skall förläggas till första helgen i mars, dock senast innan mars månads utgång.

Protokoll från årsmötet skall distribueras till sedvanliga hushåll senast två veckor efter stämman.

Planering av höstens aktiviteter görs vid ett planeringsmöte på våren vars datum fastställs vid stämman.

Planering av vårens aktiviteter görs vid ett möte som bör hållas första helgen i oktober, dock senast innan oktober månads utgång.

I övrigt ordnas ungdomscafé och bygdefest, t.ex. kräftskiva studiecirklar, resor etc.

Styrelsen har ansvar för att de beslut som fattas vid föreningsmöte blir verkställda samt skall bevaka Esarpsbygdens intressen.

 
LEDNING

Föreningen ska ha en styrelse på minst fyra personer, varav ordförande och vice ordförande utses av stämman.
Ordförande väljs på ett år. Varje år väljs dessutom två ledamöter på två år. Ungdomsrepresentant över 18 år skall vara fullvärdig styrelseledamot.Revisor väljs på ett år.

EKONOMI

Årsmötet (stämman) skall besluta om medlemsavgift.

Medlemslista förs av kassören.

Styrelsen skall föra kassabok och redovisa föreningens ekonomiska ställning på årsmötet.

ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två medlemsmöten, varav minst det ena måste vara ordinarie årsmöte. Det skall vara minst fyra veckor mellan dessa möten.
Ändringsförslaget skall bifogas kallelsen till båda mötena.

UPPLÖSNING AV BYGDELAG

Vid beslut om upplösning skall detta ske på två skilda medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Det skall vara minst fyra veckor mellan dessa båda möten.

Vid upplösning av bygdelagsverksamheten skall det anordnas ett loppis där alla inventarier skall säljas.

Pengarna i bygdelagskassan samt pengarna från loppisen skall skänkas till Barncancer-fonden alternativt Röda Korset.

Eventuella överblivna inventarier från loppisen skall skänkas till Lions alternativt Erikshjälpen.

Skriv svar